Wilujeng Sumping Di Desa Girimukti Kec. Singajaya Kab. Garut Propinsi Jawa Barat

WANGKONGAN KI SUNDA

Minggu, 20 Juni 2010

HEUREUY

Bajuang

Maneuh saban poe Senen personel katut manajemen WRS ngariung di kantor di Jalan Sukasenang V No.14 Bandung.

Biasana mun geus rengse barang gawe, jejer wangkongan sok ngabalengkot kana obrolan sabulang bentor. Nu sok mirucaan ngadabrul nyaeta Gan Reza. Saperti kajadian dina minggu nu anyar kaliwat. Ti isuk meluk nepi ka sore jeder Gan Reza ngablamblam nyaritakeun pangalamannana. Salahsahiji dongengna nyaeta lalakon bajuang waktu perang ngalawan karaman DI TII.

“Lur! Kieu-kieu oge, sayah boga jasa ka nagara. Waktu taun 1950-an, sayah ngilu pager bitis, oge kalan-kalan aub kana pangperangan. Tah.. saksina ceda na tonggong,” ngomong kituna teh bari ngalaan baju, terus nembongkeun tonggongna nu pinuh ku ceda.

“Euleuh meni raca kitu.. tilas tapak pelor oom..?” cek Teh Lina.

“Lain!” tembal Reza.

“Euh.. rupina ceda na tonggong oom, tapak kapetelan granat?” Dea nimbrung.

“Lain!” cek Gan Reza deui.

“Atuh tilas naon?” cek Yadi panasaran.

“Ceda na tonggong sayah, tapak panyakit Cacar,” cek Gan Reza bari nyengir.

Tardan

Yadi : Nurutkeun panalungtikan kuring, ngaran kasenian nu hirup di tatar Sunda, karereanna nyokot tina akronim atawa wancahan. Contona, Lapidut wancahan tina Lawak, Kacapi jeung Dangdut. Doger wancahan ngadogdogan anu beger. Tarling, Hitar jeung Suling.

Dea : Ari Tardan wancahan tina naon?

Yadi : Kakara ngadenge tah, cik naon wancahanna?

Dea : Wancahan tina Gitar jeung munding edan (ngomongna kalem).

Carita Pondok Pangpondokna Sa dunya

Dina sela-sela kagiatan ngokolakeun Grup Lawak Sasagon, Gan Reza sok rajeun nulis Carpon. Malah tadina mah rek diilukeun kana pasanggiri carpon nu diayakeun ku Koran Sunda Galura.

Kusabab sieun kapilih jadi juara niatna bolay. Nurutkeun paniten sastrawan moyan (nu saban isuk moyan), carpon karya Gan Reza kapeunteun jadi carpangondoknya “carpon pangpondokna sa dunya”. Judul Carpona “Budak Ceurik”. Eusina sauted “Aya budak kacugak beling, ceurik”.

BBM

“Geus ngadenge beja can, harga minyak tanah turun deui jadi Rp.800,-?” ceuk Dea ka Yadi.

“Ah.. eta mah berita bohong, piraku geus naek bet turun deui,” tembal Yadi.

“Sumpah cek dina TV, saleter hargana Rp.800,- asal daek meretan selang tengki,” cek Dea kalem.

Carpon :

NASIB SAKADANG MERI

(Asmara di Warung Baso)

Carcab : Ki Gelap Narawangan

Aya hiji carita : Ki Asmuni keur ngangon meri di sawah anu aya di hiji pakampungan. Kebeneran eta pasawahan teh jauh ti pakampungan, kurang leuwih 5 meter ti lokasi tempat ngangon meri aya saung atawa jongko anu jualan baso. Kabeneran eta anu dagang baso teh mang Artasan ngan mimindengna mah sok ditungguan ku anakna anu masih keneh gadis alias parawan ngarana Neng Kemeh. Poe harita oge anu nungguan jongko teh Neng Kemeh da Mang Artasan na mah keur ngala hui di huma.

Ki Asmuni ngoloyong asup kana jongko, kasampak Nyi Kemeh ker ngabaheuhay dina salu pangdiukan anu dijieun tina awi. Ku kawenehanana teh samping Nyi Kemeh rada nyingsat pingpingna anu sampulur hejo carulang tea emrak natrat katingali…gebeg hate Ki Asmuni reuwas, jantungna deg-degan, tikorona elok-elokan, kumetap, molotot teu ngiceup-ngiceup. Ari Nyi Kemeh henteu sadar manehna nyangsaya we bari ngaherang peurem hayameun reuhreuy ngarasakeun kacape.

“Ehem…” Ki Asmuni dehem. Korejat nyi Kemeh hudang semu reuwas bari menerkeun sampingna anu ngaleleke. “Eh…manawi teh teu aya Kang Asmuni?” ceuk Nyi Kemeh bari rada bareureum sabab kakara sadar yen pingpingna anu jiga humut kalapa teh geus wareg dipolototan ku mata karanjang Ki Asmuni. Saterusna, dihandap ieu dibeberkeun paguneman catur antara Ki Asmuni jeung Nyi Kemeh :

Ki Asmuni

:

“Nyi Kemeh nyalira bae? Nuju kamana Mang Artasan?”

Nyi Kemeh

:

“Abah mah nuju milarian gonggoek hui Kang Asmuni di huma”.

Ki Asmuni

:

“Oh…kitu..he…he…”

Nyi Kemeh

:

“Naha Kang Asmuni bet ngaheheh? Bade ngadamel baso?”

Ki Asmuni

:

“Ah …kieu Nyi Kemeh, cik daek teu nulungan Kang Asmuni halabhab ieu teh”

Nyi Kemeh

:

“Ah..naha kang halabhab-halabhab bae mani kedah ditulungan ku abdi, tah cai sateko mentung…gratis kang cai-cai bae mah”

Ki Asmuni

:

“Lain kitu Nyi Kemeh, akang mah rek langsung we kanu dipimaksud, kieu Nyi Kemeh akan teh boga meri 150 siki, cik kumaha daek teu?”

Nyi Kemeh

:

“Ari…Kang Asmuni teu puguh daek naon da kudu pararuguh?”

Ki Asmuni

:

“Kieu yeuh, ku akang dibikeun meri 20 asal Nyi Kemeh ngingsatkeun deui samping, terus terang akang mah uruy, kumaha keresa?”

Nyi Kemeh

:

“Ey…amit-amit naha bet kitu akang mah?”

Ki Asmuni

:

“Piraku Nyi Kemeh mani teu hayang meri 20 siki pira oge nyingsatkeun samping?” sok pikir-pikir geura rejeki nomplok eta teh.

Nyi kemeh

:

“Ari Kang Asmuni serius? Heg tapi ulah diwartos-wartos abdi isin”

Ki Asmuni

:

“Moal atuh sok gancang singsatkeun”

Nyi Kemeh nyingsatkeun sampingnya, atuh orokaya pingping anu hejo carulang teh ngabeuleugeunjeur di hareupeun kongkolak mata Ki Asmuni, Ki Asmuni kumetap teu kuat nahan napsu birahina. Katingali da cau bobogaanana oge melentung nyurungkuy dina calanana.

Ki Asmuni

:

“Aduh he..he...Nyi Kemeh ulah kagok nya’ah ka kang Asmuni, kumaha lamun ditambahan deui ku meri 20 siki asal la’an we eta samping teh, kumaha Nyai jadi 40 siki pan lumayan Nyai bisa jualan endog unggal poe?”

Nyi Kemeh

:

“Yey naha ari Kang Asmuni diberi hati ingin jantung gening? Tapi boleh juga kang nu penting mah ngan akang we nu apal, asal moal rugi ari ngan saukur dipelong mah. Tapi janji nya kang ulah ngarayap tah eta leungeun Kang Asmuni”.

Ki Asmuni

:

“Moal, sok gancang Kang Asmuni mah bisa menikmati lewat tatapan mata oge geus kacida bagjana”.

Nyi Kemeh teu hararese ngan boleklak we sampingna kabeh dibukakeun, atuh pangradinan Nyi Kemeh teh katingali jelas pisan dibungkusan ku calana jero warna oranye jiga kostim tim maen bola Nagara Walanda. Ki Asmuni sajongjongan mah teu lemek teu nyarek matana molotot jiga aya nu nyekek. Da eta atuh kasima ku munu’u na daging anu nyangheuy diantara dua pingping Nyi Kemeh.

Ki Asmuni

:

“Haduh...hah...hoh...heh...Nyi Kemeh akang mah kagok deudeuh ka Nyai kumaha lamun urang togelkeun we cau akang teh dina pangradinan nyai engke ku akang ditambahan deui meri 50 siki, jadi totalna 90 siki? Sumpah Nyai Kang Asmuni mah ngan saukur ditogelkeun we”

Nyi Kemeh

:

“Aduh naha eta akang gagabah kahoyong teh? Ah alim atuh kang diantelkeun kitu mah bisi bahaya”

Ki Asmuni

:

“Moal Nyi Kemeh, Kang Asmuni oge boga pikiran atuh ieu mah ngan sukur ditogelkeun bae cau kang Asmuni sina nyangheuy dina liang pangradinan bae”

Nyi Kemeh

:

“Bener kang? Sok atuh ari ngan saukur ditogelkeun mah”

Ki Asmuni teu talangke baragadal we morosotkeun calana manehna gancang ngantelkeun cauna dina pangradinan Nyi Kemeh anu geus nangunjar dina luhur palupuh paragi diuk. Barang diantelkeun Ki Asmuni kacida ngadegdegna manehna hayang pisan nancebkeun cau pusakana kana pangradinan Nyi Kemeh minimal seret gegeret tapak disunatanana.

Ki Asmuni

:

“Nyi Kemeh....Kang Asmuni mah geus teu butuh meri cape ngangon bae teh kumaha lamun cau Kang Asmuni urang asupkeun we seret geret helm na mah, sing percaya 60 deui meri Kang Asmuni rek dibikeun ka Nyai. Bayangkeun Nyai boga meri 150, lamun hiji meri ngendogna dina sapeuting 4 bearti Nyai bakal ngajual endog dina sapoe 600 siki, kumaha nyai seret helmna wenya?

Nyi Kemeh

:

“Oh...kitu Kang? Sok atuh tapi janjinya ngan seret helmna bae mun akang bohong abdi rek jejeritan ngarah kadengeun ku batur”

Sanggeus kitu mah gancang Ki Asmuni ngadedetkeun cauna ati-ati pisan bisi ngaleuwihan geretna. Ki Asmuni ngahuleng bari ngararasakeun kanikmat anu taya hinggana mun nurutkeun hawa napsu mah manehna hayang ngasupkeun kabeh cau pusakana kana pangradinan Nyi Kemeh. Ki Asmuni bingung sabab merina geus dibikeun kabeh ka Nyi kemeh. Sanggeus kurang leuwih 10 menit ngeu’eumkeun cauna, eta cau pusakana teh ku Ki Asmuni lalaunan dipesat, tapi dadak sakala beuheung Ki Asmuni dicepeng pageuh ku Nyi Kemeh, bari melong kana beungeut Ki Asmuni dibarengan ku renghap ranyug angena Nyi Kemeh nyarita bari haroshos : “Kang Asmuni hemm...hemm...oohhh...oyeah... Abdi rido dunya akherat meri anu 150 ku abdi dibikeun deui ka Kang Asmuni asal....Cau Kang Asmuni asupkeun kabeh, Kang enggal abdi teu kiat” ngadenge kitu Ki Asmuni kacida bungahna atuh teu antapara ngan lep we cau pusaka Ki Asmuni anu panjangna 25 cm diameter 14 cm teh dilelepkeun kabeh. Bujur Ki Asmuni umplak-umpakan maranehna pajeujeut dina garajagna kesang birahi. Sanggeus bajuang kurang leuwih 2 jam Ki Asmuni tibeberegeg ngaluarkeun cai ajimat muncrat tina cau pusakana, Nyi Kemeh ngarahuh bari nguliat....aneh bin ajaib tina pangradinan Nyi Kemeh ngabualeh bodas tapi bentukna baruled sanggeus disidik-sidik geningan endog meri anu jumlahna 600 siki.
SANGGEUS 7 TAUN LILANA KACARITAKEUN NYI KEMEH KAWIN KA KI ASMUNI MARANEHNA BOGA MOBIL BMW 7 GARA-GARA SAPATEMON UNGGAL PEUTING NGAHASILKEUN 600 SIKI ENDOG MANGKANING DINA SAPEUTING TEH 5 KALI NGABULAEH, TOTAL ENDONG ANU DIHASILKEUN DINA SAPEUTING 3000 SIKI


0 komentar:

Posting Komentar

 
"NIKMATI AROMA MANTAP DARI TEH HIJAU PD NUGRAHA GIRIMUKTI"